Pärnu Hansagünaasiumi arvutiklassi(de) kasutamise kord
yles
Pärnu Hansagümnaasiumi arvutiklassi(de) kasutamise kord
I Üldsätted

 1. Pärnu Hansagümnaasiumi arvutiklass on mõeldud õppetööks.
 2. Arvutiklassi haldajateks on informaatikaõpetajad.
 3. Arvutiklass on mõeldud kasutamiseks Pärnu Hansagümnaasiumi personalile ja õpilastele. Muudel isikutel on lubatud arvutiklassis viibida ainult arvutiklassi haldajate loal.
II Klassi haldajate õigused ja kohustused

 1. Haldajate kohustuseks on tagada arvutiklassi arvutite (riistvara ja tarkvara) funktsioneerimine.
 2. Erandolukorras (operatsioonisüsteemi vahetamine, riistvara füüsiline rike jne) võivad haldajad eelnevat punkti eirata.
 3. Ainult klassi haldajatel on õigus arvutiklassi arvutitesse tarkvara installeerida ja seda sealt kustutada.
 4. Ainult klassi haldajatel on õigus arvutiklassis olevate seadmete ühenduskaableid ümber ühendada ja avada arvutite korpuseid.
 5. Klassi haldajatel on õigus otsustada ühe või teise programmi vajalikkuse üle.
 6. Klassi haldajad ei vastuta ajutistesse kataloogidesse salvestatud info säilimise eest.
 7. Klassi haldajatel on õigus ajutistesse kataloogidesse salvestatud info kustutada ette teatamata.
III Kasutaja õigused ja kohustused

 1. Arvutiklassi kasutajad on kohustatud järgima käesolevat eeskirja ja alluma klassis oleva õpetaja või arvutiklassi haldaja korraldustele.
 2. Arvutiklassi kasutaja on kohustatud registreerima end oma arvuti logiraamatus, märkides vastava kuupäeva ja tunni järele oma nime ja klassi
 3. Vahetundide ajal võib arvutiklassis viibida vaid erandkorras ja klassi haldaja loal.
 4. Kasutajatel on keelatud omavoliliselt arvutitesse programme installeerida ja kustutada.
 5. Kasutajate ajutised failid võivad asetseda ainult lokaalse arvuti kataloogis “Ajutine”
 6. Arvuti kasutamise lõpetamisel kustutab kasutaja kõik failid lokaalse arvuti kataloogist “Ajutine”
 7. Keelatud on kasutajatele mittekuuluvate failide sisu muutmine (kaasaarvatud töökeskkondade konfiguratsiooni muutmine)
 8. Keelatud on viirusega nakatatud andmekandjate kasutamine.
 9. Klassi kasutajad võivad teha arvutiklassi haldajatele ettepanekuid arvutitesse uute programmide installeerimiseks.
 10. Tunniplaaniväliselt võib kasutaja arvutiklassis viibida ainult arvutiklassi haldaja või tema poolt volitatud isiku teadmisel ja vastutusel. Vajadusel tuleb selleks ette registreerida klassi haldaja juures.
 11. Arvutite kasutamine toimub prioriteetide (vt allpool) alusel. Madalama prioriteediga kasutaja on kohustatud loovutama töökoha kõrgema prioriteediga kasutajale.
 12. Arvutite ja lisaseadmete ümberpaigutamine arvutiklassis on keelatud.
 13. Kasutajal on õigus haldaja korraldusel arvuti ja (vajadusel) kuvar tunni alguses sisse lülitada ja tunni lõppedes välja lülitada. Muude arvuti ja kuvari lülitite/ nuppude vajutamine on keelatud.
 14. Kasutajal on keelatud segada teisi kasutajaid ja tahtlikult häirida arvutivõrgu funktsioneerimist.
 15. Arvutimängude mängimine on arvutiklassis keelatud.
 16. Jututubade külastamine on arvutiklassis keelatud.
 17. Arvutiklassi reostamine prahiga on keelatud.
 18. Mobiiltelefonide kasutamine arvutiklassis on keelatud.
 19. Kasutajate poolt arvutites kasutatav-hoitav informatsioon peab vastama üldtunnustatud eetilis-esteetilistele normidele.
 20. Interneti kasutamisel tuleb jälgida netiketi reegleid.
 21. Arvutiklassis asuvat printerit võib kasutada arvutiklassi haldaja loal õppetöös vajalike õppematerjalide printimiseks.
IV Reeglid, mille rikkumine toob kaasa karistuse

 1. Teistele isikutele omistatud kasutajatunnuste kasutamine.
 2. Omavoliline programmide installeerimine arvutitesse. (Kui soovitakse kasutada mingit programmi, mida arvutites ei leidu, tuleb pöörduda arvutiklassi haldaja poole.)
 3. Teiste kasutajate segamine nii otseselt kui ka kaudselt - arvutiklassis lärmamine, teiste kasutajate tegevuse põhjendamatu takistamine, ressursside tahtlik raiskamine jms.
 4. Arvutivõrkude ja operatsioonisüsteemide turvaaukude kasutamine täiendavate juurdepääsuõiguste ja privileegide saamiseks.
 5. Kasutajatele mittekuuluvate failide sisu muutmine (kaasaarvatud töökeskkondade konfiguratsiooni muutmine).
 6. Viirusega nakatatud andmekandjate teadlik kasutamine.
 7. Inventari määrimine, lõhkumine ja varastamine, arvutite ja lisaseadmete (v.a. meediaseadmete) ümberpaigutamine arvutiklassis.
 8. Arvutitel mängimine ja jututubades viibimine
V Arvuti kasutamise prioriteedid

 1. Tunniplaanijärgne õppetöö.
 2. Eelnevalt registreeritud arvutikasutamine.
 3. Tunniplaaniväline õppetöö (mõne õppeaine kohustuslik töö).
 4. Kooliga seotud materjalide (edetabelid, küsitlused jms) ettevalmistamine.
 5. Isikliku elektronposti kasutamine.
 6. WWW kasutamine.
 7. Muu.
VI Karistused

Ülalmainitud reeglite vastu eksimine on karistatav, karistuse määra üle otsustab klassi haldaja. Suurema eksimuse korral võidakse otsustamine delegeerida kooli juhtkonnale.

Võimalikud karistused/ lisaülesanded klassi haldaja poolt:

 1. Ülearuse info kustutamine kõikidest arvutitest.
 2. Ajutiselt Interneti kasutamise keelamine (võrgust lahti ühendamine)
 3. Arvutiteemalise õppematerjali, -ülesannete koostamine
 4. Arvutiteemaline essee või referaat
 5. Seadmete/ nende osade tahtliku rikkumise korral tuleb hüvitada seadme/ selle osa maksumus või asendada seade/ selle osa samaväärsete parameetritega seadmega.