Pärnu Hansagümnaasiumi kodukord

Pärnu Hansagümnaasiumi kodukord

Kinnitatus direktori käskkirjaga 17.09.2013 nr 1-3/8-k

Õppekorralduseeskiri

Kodukord on õpilastele ja koolitöötajatele täitmiseks kohustuslik

 1. Üldsätted:

  1. Hansagümnaasiumi (edaspidi kool) tegevuse raamid ja põhieesmärgid on väljendatud kooli põhimääruses, mis tugineb põhikooli ja gümnaasiumiseadusele; kooli õppekavas, mis tugineb riiklikule õppekavale; kooli arengukavas ja teistes neile toetuvates dokumentides.
  2. Kooli kodukord sisaldab kooli õpilaste ja õpetajate omavahelise suhtlemise, käitumise ja ühistegevuse reegleid ning see tugineb töösisekorraeeskirjale.
  3. Kodukorrast kinnipidamine tagab koolis töörahu, õpilaste ja töötajate turvalisuse ja kooli vara kaitstuse.
  4. Klassijuhataja tutvustab kooli kodukorda ning teavitab tehtud muudatustest õpilasi ning tema vanemaid kooli astumisel ja õppeaasta alguses.
  5. Kooli õpilane täidab Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi.
  6. Kooli igapäevatöö toimub vastavalt õppenõukogu poolt kinnitatud kooli päevakavale ning direktori poolt kinnitatud tunniplaanile ja üldtööplaanile, mille alusel koostatakse täpsustatud nädalaplaan.
  7. Õppe- ja kasvatustöö ning muud koolielu puudutav informatsioon on kättesaadav stendidelt, kooli kodulehelt ja e- koolist.
 2. Õppetöö korraldus

  1. Õpilasel on kohustus osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes, täita õpiülesandeid ning omandada teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt.
  2. Gümnaasium töötab 35-tunniste kursuste süsteemis. Kooliaasta on jagatud viieks õppeperioodiks.
  3. Ülemineku- ja lõpueksami toimumise päeval ja vähemalt kahel päeval enne seda õppetunde ei toimu. Eksami toimumise päev ja sellele eelnevad kaks päeva arvatakse õppepäevade hulka.
  4. Õppe- ja kasvatuskorralduse põhivormiks on õppetund. Õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool kooli ekskursiooni või õppekäiguna vastavalt tööplaanile.
  5. Õppetunnid algavad kell 8.10. Koolimaja uks avatakse kell 7.30 ja suletakse kell 19.00. Hansahall avatakse kell 7.30 ja suletakse kell 21.00.
  6. Õppetund on kooli päevakavas või õpilasele koostatud individuaalses õppekavas juhendatud õppeks ettenähtud ajavahemik. Juhendatud õpe on kooli määratud viisil toimuv õpe, näiteks loeng, individuaaltund, konsultatsioon, e-õpe ja õppekäik, mis on suunatud teadmiste ja oskuste omandamisele ning toimub õppekeskkonnas, milles osalevad nii õpilane kui ka õpetaja. Õppetunni arvestuslik pikkus on 45 minutit. Õppetund vaheldub vahetunniga. Õppetunni võib jagada mitmeks osaks ning kuni kaks õppetundi võib toimuda järjest, ilma vahetunnita. Vahetunni pikkus on esimese tunni järel 5 minutit, tavavahetunni pikkuseks on 15 minutit ja söögivahetund kestab 20 minutit.
  7. Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 kraadi ja võimla õhutemperatuur vähem kui 18 kraadi. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues välisõhutemperatuuril -15 kraadi; 10.-12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhutemperatuuril kuni -15 kraadi, mõõduka tuule korral tuulekiirusel 8 m/s (aluseks võetakse Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehe http://www.emhi.ee igapäevased andmed).
  8. Kool võimaldab gümnasistidel kasutada tasuta õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid ja kooli raamatukogus olevaid teavikuid.
 3. Õppetöös osalemine ja koolis korraldatavast õppest puudumine
  1. Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakavas ettenähtud õppes.
  2. Õpilane väärtustab oma kooli õppetööd ja sellepärast ei planeeri puudumisi õppetöö ajast. Kui see siiski on mingil põhjusel vajalik, tuleb eelnevalt esitada klassijuhataja nimele põhjendusega avaldus e-kooli kaudu. Klassijuhataja hindab, kas õppest puudumise põhjuseid saab lugeda mõjuvaks.
  3. Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Mõjuvad põhjused on järgmised:
   • õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;
   • olulised perekondlikud põhjused
   • kooli esindamine võistlustel, konkurssidel, olümpiaadidel;
   • osalemine õiguskaitseorganite menetlustoimingutes.
 4. Õppetööst puudumisest teavitamine
  1. Õpilase vanem või eestkostja (edaspidi vanem) teavitab klassijuhatajat päeva jooksul (soovitavalt e-kooli kaudu), kui õpilane peab olema õppetööst eemal, vastasel juhul loetakse puudumised põhjendamatuks.
  2. Turvalisuse huvides peetakse koolis arvestust koolihoones viibivate inimeste kohta. Klassivanem märgib iga ainetunni alguses tahvli nurgale tunnis viibivate õpilaste arvu, teatab aineõpetajale puudujate nimed. Kui õpilasel on vajadus koolist lahkuda õppepäeva jooksul, siis teavitab ta sellest klassijuhatajat, aineõpetajat ja saab lahkumiseks loa.
  3. Õppest puudumise üle peab e-kooli kaudu arvestust klassijuhataja. Õppest puudumisest tehakse e-kooli sissekannete alusel kokkuvõte iga õppeperioodi lõpus ja sellest teavitatakse vanemat.
 5. Hindamine
  1. Hindamise põhimõtted PHG-s on lahtikirjutatud PHG õppekava üldosas punkt 9.

  2. Hindamisest teavitamine:
   • Kursuse jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest teavitab aineõpetaja õpilast kursuse algul ja fikseerib selle ainepassis. Õpilasel ja vanemal on võimalus sellekohast teavet leida kooli õppekavast ja kooli kodulehel olevatest ainepassidest.
   • Iga õppeperioodi lõpus teavitab kool gümnasisti ja vanemat kokkuvõtvatest hinnetest õpinguraamatu kaudu. Õpinguraamatu ja sinna hinnete kogumise eest vastutab õpilane, klassijuhataja kontrollib sissekannete õigsust iga õppeperioodi lõpul.
 6. PHG õpilasreeglid
  1. Õpilane käitub igas olukorras viisakalt:

   • riietub korrektselt, ei viibi ainetundides spordiriietes (välja arvatud kehaline kasvatus) ja rannariietes;
   • jätab üleriided ja välisjalatsid garderoobi, viibib kooli ruumides vahetusjalanõudes;
   • kannab aktustel pidulikku riietust (noormeestel ülikond, neiudel valge-must riietus) ja kooli teklit;
   • hoiab puhtust ja korda koolis ja kooli territooriumil;
   • sööb/joob ainult kooli sööklas/kohvikus või kokkuleppel aineõpetajaga klassiruumis
  2. Õpilane suhtub õppetöösse kohusetundlikult:
   • valmistub igaks õppetunniks;
   • võtab kaasa kõik koolipäevaks vajalikud õppevahendid;
   • võtab osa kõigist õppekavaga määratletud ainetundidest vastavalt tunniplaanile;
   • osaleb tunnis aktiivselt, mõtestatult, loovalt;
   • kasutab õppetunnis ainult õpetaja poolt määratletud õppetööks vajalikke vahendeid;
   • suundub koolikella järel tunniplaanis ettenähtud kabineti juurde;
   • kui õpetaja ei ilmu viie minuti jooksul tundi, teavitab klassivanem sellest õppealajuhatajat või kooli kantseleid;
   • 10. - 12. klassi õpilane vastutab koduste ülesannete ja muu vajaliku informatsiooni omamise eest (e-kool, jms);
   • hoiab isiklikku vara, kadunud asjade eest kool materiaalselt ei vastuta;
   • laenutab õppeaasta algul kooli raamatukogust vajalikud õpikud ja tagastab need õppeperioodi lõpul / ainekursuse lõppedes kooli raamatukogule;
   • hoiab ühiskondlikku vara. Kooliruumide, õppevahendite, raamatute jms. tahtliku rikkumise või hooletu hoidmise korral tuleb õpilasel tekitatud kahju hüvitada;

  3. Õpilane järgib tervislikke eluviise ja ohutusnõudeid:

   • osaleb kõigil õppekavas määratletud tervise- ja spordiüritustel;
   • peab enese füüsilist arengut sama tähtsaks kui vaimset;
   • järgib reeglit "PHG õpilane ei tarvita alkohoolseid jooke, ei tarvita tubakatooteid, ei kasuta narkootilisi aineid ja e-sigaretti";
   • täidab õppekäikudel, ekskursioonidel ja matkadel täpselt õpetajate ja teiste juhendavate täiskasvanute korraldusi ning liikluseeskirju;
   • järgib õppekabinettides kehtestatud ohutusnõudeid;
   • järgib tuleohutuse reegleid ja osaleb vastavatel väljaõpetel.
  4. Õpilasel on võimalus:

   • saada täiendavat abi õpetajatelt vastavalt koolis kehtivatele õpilaste juhendamise ja õpilaste õppe korraldamise põhimõtetele;
   • osaleda kooli huviringide ja vabavalikainete töös;
   • kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooskõlastatult kooli majandusjuhatajaga ja IT- spetsialistiga;
   • esmaabile koolis;
   • olla valitud õpilasesindusse ja selle kaudu teha ettepanekuid kooli juhtkonnale ja õppenõukogule;
   • õppenõukogu otsusega mittenõustumisel, samuti õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral, pöörduda kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava Pärnu Maavalitsuse ning Haridus-ja Teadusministeeriumi poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks;
   • kasutada kooli raamatukogu lugemissaali;
   • kasutada arvutit kooli arvutiklassides ja kooli raamatukogus väljaspool õppetunde õpetajaga/raamatukogu töötajatega kokkulepitud ajal.
 7. Toitlustamine

  1. Õpilasi toitlustatakse kooli sööklas OÜ Mole (edaspidi toitlustaja) poolt vastavalt kooli ja toitlustaja vahel sõlmitud sööklaruumide tasuta kasutamise lepingule.
  2. Lapsevanemal on võimalus tasuda ettemaksuna toitlustaja pangaarvele üks kord kuus vastavalt järgmise kuu toidupäevade arvule saades vastu toidutalongid.
  3. OÜ Mole toitlustab gümnasiste valikmenüü alusel sularaha eest pidades kinni sõlmitud lepingutest.
  4. Vähekindlustatud gümnaasiumiõpilastel on võimalus taotleda tasuta koolitoitu elukohajärgse kohaliku omavalitsuse kaudu.
 8. Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate juhtumite ennetamine, reageerimine, teavitamine ning lahendamine.

  1. Ennetamine:

   • koolis on salvestav videovalve. Videosalvestisi on vajadusel õigus vaadata, kasutada ja edastada kooli juhtkonnal;
   • kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse;
   • igal koolitöötajal on õigus kontrollida õpilaste koolihoonest või -territooriumilt sisse- ja väljaliikumist;
   • igal koolitöötajal on õigus kontrollida võõraste isikute viibimist koolihoones ja –territooriumil;
   • vajadusel on koolitöötajal õigus paluda võõral koolihoonest või –territooriumilt lahkumist;
  2. Teavitamine, reageerimine ja lahendamine:

   • koolipere vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest peab teavitama esimesel võimalusel. Teavitada tuleb klassijuhatajat või õppealajuhatajat ja/või kooli direktorit ja/või politseid;
   • väära teo toime pannud õpilaselt on koolitöötajal õigus nõuda juhtunu kohta selgituskirja;
   • probleemide esmane lahendaja on aineõpetaja või klassijuhataja, kes otsustab lahenduse järgmised sammud;
   • kooli direktor võib vajadusel kooli nimel pöörduda kohaliku omavalitsuse, politsei või kohtu poole;
   • kui kooli territooriumil viibivad alkoholi- või narkojoobes, suitsetavad või õigusvastaselt käituvad isikud, tuleb pöörduda koheselt politsei poole, kes rakendab meetmeid vastavalt seadusele;
   • õpilaste väärkohtlemise kahtluse korral peab kooli töötaja pöörduma lastekaitse esindaja ja/või politsei poole.
 9. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine õpilase suhtes

  1. Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis.
  2. Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused.
  3. Õpilase suhtes võib rakendada järgnevaid tugimeetmeid:

   • konsultatsioonitunnid;
   • arenguvestluse läbiviimine;
   • õpilase ja lapsevanema kutsumine kooli koostööks kooli juhtkonnaga ja kooli psühholoogiga.
   • individuaalse õppekava rakendamine.
  4. Õpilase suhtes võib rakendada üht või mitut mõjutusmeedet (järgnevad mõjutusmeetmed ei ole esitatud rakendamise järjekorrana, meetme valik tehakse vastavalt konkreetsele juhtumile):

   • suuline märkus;
   • kirjalik märkus e-koolis;
   • õpilase ja lapsevanema kutsumine kooli koostööks kooli juhtkonnaga ja kooli psühholoogiga;
   • õpilasega tema käitumise ja õppeedukuse arutamine õppenõukogus ;
   • kui õpilane ei täida nominaalse õppeaja jooksul gümnaasiumi lõpetamise tingimusi ja tema õppeaega ei ole individuaalse õppekava kohaselt pikendatud,siis kooli juhtkonnal ja õppenõukogul järgida PGS § 28 p 6;
   • kui õpilasele on gümnaasiumis õppides ühe õppeaasta jooksul pärast täiendavat õppetööd pandud kolmes või enamas õppeaines üle poolte kursusehinnetena välja "nõrgad" või "puudulikud" hinded, siis kooli juhtkonnal ja õppenõukogul järgida PGS § 28 p 7
 10. PHG õpilase tunnustamine.

  1. Õppeperioodi ajal, õppenõukogu otsusel õppeperioodi lõpus ja kooli lõpetamisel tunnustatakse eduka õppimise korral õpilast vastavalt järgmisele korrale:

   • Õpetaja suuline kiitus;
   • Õpetaja kirjalik tänu või kiitus e-koolis ja õpinguraamatus;
   • Direktori käskkirjaline kiitus ja avalik tunnustamine PHG kodulehel osalemise eest ülelinnalistel ja üleriigilistel olümpiaadidel, võistlustel, konkurssidel;
   • Kiituskiri "Väga hea õppimise eest" antakse õpilasele, kelle aastahinded on kõikides õppeainetes „väga hea". Ettepaneku õpilase tunnustamise kohta teeb klassijuhataja õppenõukogule;
   • Kiituskiri „Väga heade tulemuste eest õppeainetes" antakse õpilasele, kellel selles aines on aastahinne ( kooliastmehinne) ja eksamihinne „väga hea" või aastahinne (kooliastmehinne) "väga hea" ja õpilane on edukalt osalenud ainealastel olümpiaadidel, võistlustel, konkurssidel. Ettepaneku õpilase tunnustamise kohta teeb aineõpetaja õppenõukogule;
   • Kuldmedal antakse gümnaasiumi lõpetajale, kellel kõigi õppeainete kooliastmehinne on „väga hea" . Ettepaneku õpilase tunnustamise kohta teeb klassijuhataja õppenõukogule;
   • Hõbemedal antakse gümnaasiumi lõpetajale, kellel kuni kahes õppeaines on kooliastmehinne vähemalt „hea" ja ülejäänud õppeainetes „väga hea". Ettepaneku õpilase tunnustamise kohta teeb klassijuhataja õppenõukogule;
   • Pärnu Hansagümnaasiumi kiituskirjaga autasustatakse õpilasi, õpetajaid, kooli töötajaid, lapsevanemaid ja vilistlasi kooli heade õppijate päeval, kooli aupäeval või teistel pidulikel juhtudel lähtudes kooli kiituskirja väljaandmise korrast;
   • Pärnu Hansagümnaasiumi tänukiri
    • antakse kooli juhtkonna vastuvõtule kutsutud õpilasele ja õpetajale;
    • antakse kuldmedali ja hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetanud õpilaste vanematele;
    • antakse kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest" tunnustatud õpilase vanematele.
   • Kooli juhtkonna vastuvõtt edukatele õpilastele ja neid juhendanud õpetajatele.
    Vastuvõtule kutsutakse:
    • ülelinnalistel olümpiaadidel, võistlustel ja konkurssidel 1.- 6. koha saavutanud õpilased ja neid juhendanud õpetajad;
    • olümpiaadidel, võistlustel ja konkurssidel osalenud õpilased ja neid juhendanud õpetajad,
    • rahvusvahelistel olümpiaadidel, võistlustel, konkurssidel osalenud õpilased ja neid juhendanud õpetajad;
    • PHG parim klassivanem; silmapaistvad õpilasesinduse liikmed ja rahvusvahelists projektides osalejad.