Tule õppima Pärnu Hansagümnaasiumisse
Pärnu Hansagümnaasium tähistab sel õppeaastal oma 56. sünnipäeva. See on päris sobiv vanus ühele toredale koolile, et omada häid traditsioone, ja piisavalt noor selleks, et kaasa minna ühiskonnas toimuvate muutuste ja kooliuuendustega. 2008.aasta suvel alustati kooli peahoone (Kooli 13) kapitaalremondiga, mis toimus maja osade kaupa. Renoveerimistööd lõpetati 2010. aasta jaanuaris.
Gümnaasiumi õpilaste õpetamisel on meil välja kujunenud omad traditsioonid. Uudiseks on 2011/ 2012. õppeaastal uue õppesuuna - sisekaitse - käivitamine koostöös Sisekaitseakadeemiaga.
Üldtehniline õppesuund Üldtehnilisel õppesuunal on tunniplaanis rohkem matemaatika ja inglise keele tunde. Lisaks on tunniplaanis esimesel gümnaasiumi aastal tehniline joonestamine, teisel aastal asendub see arvutigraafikaga.
Kümme aastat tagasi alustasime süvaõppena infotehnoloogia õpetamist, mida on kolm tundi nädalas kahe esimese aasta vältel ning 2 tundi nädalas 12. klassis. Hansagümnaasiumis töötab kolm asjatundlikku arvutiõpetajat ja selle tarbeks on sisustatud kooli peahoones kaks kaasaegset arvutiklassi. Õpilased võivad sooritada AO eksamid ja saada vastavad tunnistused, mis kehtivad üle Euroopa. Seega on neil võimalus gümnaasiumi lõpetamisel õppida edasi seda eriala või saavad eelise töötada kohtadel, kus on vajalik vastava tunnistuse olemasolu.
Ettevõtluse
eriala
"Tänapäeva noor hakkab majanduslikke otsuseid langetama palju enne seda kui ta puutub kokku mõne majandus- või ettevõtlusalase kursusega. 19-aastaselt on liiga hilja kuulda, kust raha tuleb või millised on hästitasustatud erialad. Sotsilaane küpsus eeldab ja nõuab ka sellest aru saamist, kuidas majandus toimib. Seepärast on Mainori Kõrgkool pakkunud välja gümnaasiumi läbiva ettevõtluskursuse. Selle käigus omandatakse majanduslik kirjaoslus, tehakse tutvust ettevõtluseks vajaminevate teadmistega ja lõpuks koostatakse reaalne äriplaan. Äriplaan on aluseks reaalse ettevõtte loomisele" (Mainori Kõrgkooli ettevõtluse instituudi direktor Andres Arrak). Koostöös Mainori Kõrgkooliga pakub Pärnu Hansagümnaasium ettevõtluse eriala 2009. aasta sügisest. Õppesuuna lisaaineteks on
  • Majanduse ja turunduse alused
  • Ettevõtluse alused
  • Klienditeenindus
  • Projektijuhtimine
  • Äriplaani koostamine
  • Inglise ärikeel
Sisekaitse
eriala
2011. aasta sügisest pakub Pärnu Hansagümnaasium oma gümnasistidele võimalust osaleda Sisekaitseakadeemia poolt pakutavas sisekaitselise eelkutseõppe programmis. Gümnaasiumi valikainena käivitatud projekti raames on noortel võimalik omandada nii väärtuslikke teadmisi kui rohkelt põnevust pakkuvaid praktilisi kogemusi.
See on Sisekaitseakadeemias õpetatavate erialade eelõpe, mis viiakse läbi valikainena. Tundide eesmärk on anda õpilastele teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud avaliku korra kaitsmisel, riigipiiri valvamisel, tuletõrje- ja päästetegevusel ning maksuametniku, tolli- ja vanglatöös.

Põhjalikum ülevaade siit.

Loodus-
eriala
Teist aastat on loodusainete õppesuund .Vastu võtame 16 õpilast. Plaanime õpetada riiklikust õppekavast rohkem bioloogiat, geograafiat, matemaatikat, inglise keelt ja valikainetena ladina keelt, infotehnoloogiat, keskkonnakaitset ja mereökoloogiat. Alustame koostööd Pärnu Kolledži vastava eriala õppejõududega.
Humanitaar-
suund
Humanitaarõppesuunal meediaklassis oleme õpilasi õpetanud kaheksa aastat. Oleme suurendanud emakeele, inglise keele ja ajaloo tundide arvu. Lisaks õpivad gümnasistid c- võõrkeelena saksa keelt, valikainetena meediat ja filosoofiat. Antakse välja oma kooli häälekandjat "Tapeet", mis viimastel aastatel on ülevabariigiilistel kooliajalehtede konkurssidel saavutanud väga häid tulemusi. Samuti osalevad meie õpilased üleriigilistel meediaüritustel ja kooliajalehtede kokkutulekutel. Neli aastat järjest oleme korraldanud projektiüritusena ülelinnalisi meediapäevi.
Neljandat aastat on plaanis humanitaarõppesuunal avada nn keelteklass, kus õpetame lisaks inglise-, vene- ja saksa keelele ka hispaania ja ladina keelt. Soovi korral valikainetena pakume veel religiooniõpetust, infotehnoloogiat, filosoofiat.
NB! Selles klassis õppijatel on matemaatika kursuste arv ainult lähtudes riiklikust õppekavast. Humanitaarõppesuuna lõpetajad on hästi ette valmistatud ja konkurentsivõimelised kõrgkooli astumisel.
E-kool Õppetöö korraldamisele aitab kaasa see, et kool on üle läinud täielikult eKoolile. Järgmisest õppeaastast plaanime paljudes õppeainetes paralleelselt üleminekut ka e-õppele. Selleks on koolil täna olemas infotehnoloogiline baas ja välja koolitatud aineõpetajad. Uuendusena õpetatakse mitmeid aineid vooruloengutes. Kutsutakse külalisõppejõude ja lektoreid.

Hansagümnaasiumis on aktiivselt tegutsev õpilasesindus. Õpilaste ettepanekuid õppetöö paremaks korraldamiseks ja ürituste läbiviimiseks arvestatakse alati.

Hansagümnaasiumi õpilastel on võimalus osaleda mitmete ringide tegevuses: meil on tore noortekoor, kitarritunnid, arvutiringid jne. Hansagümnaasiumil on ka uus spordihall, mis on Pärnu linna kõige suurem spordirajatis. Õpilastel on võimalus käia väga paljudes erinevates treenigtundides ja jõusaalis.

Traditsioonid Hansagümnaasiumil on omad traditsioonid.
Meie koolis on aastaid kasvatatud õpilastes kodaniku- ja isamaatunnet. Seda tehtud läbi Eesti riigi tuntud ja armastatud inimeste. Koolis on külalisteks olnud Einar Laigna, Hannes Võrno, Peeter Oja, Kerttu Rakke, Ainar Ruussaar, Ilmar Raag, Chalice ja paljud teised.
Kauniteks traditsioonideks on ka igakevadised tublide õppurite vastuvõtud ning abiturientide vastuvõtt. Meil on pikaajalised koostööprojektid Vaasa Variska kooliga ja Saksamaal Hamelnis asuva Schiller-Gymnasiumiga.
Põhiväärtused Pärnu Hansagümnaasiumi põhiväärtused
Õppekorraldus Pärnu Hansagümnaasiumi õppekorralduse skeem
Esitlused Pärnu Hansagümnaasiumi tutvustav esitlus vene keeles
Pärnu Hansagümnaasiumi tutvustav esitlus inglise keeles