Projektid
Healthy food Healthy food and eating habits in teenager’s education

Pärnu Hansagümnaasium osales Euroopa Liidu ja Eesti Haridus- ja Kultuuriministeeriumi poolt rahastavas Euroopa Liidu haridus ja kultuuri projektis Comenius „Tervislik toit ja toitumisharjumused teismeliste hariduses“ ( Healty food and eating habits in teenagers’ education ). Lisaks Eestile, osalesid Rumeenia juhitud projektis veel Leedu, Poola ja Türgi. Ettevõtmine sai alguse ligi kolm aastat tagasi ning kõigepealt käidi Türgis, siis Leedus, eelmise aasta kevade lõpus Eestis Pärnus, 2012. aasta oktoobris Poolas ja nüüd, juuni alguses 2013 minnakse Rumeeniasse, kus toimub kokkuvõtete tegemine ja projekti lõpetamine.

Tänaseks on meie teismeliste toitumist käsitlev projekt lõppenud. Kokku toimus 5 kohtumist – üks igas partnerriigis: Türgis, Leedus, Eestis, Poolas ja Rumeenias. Iga kord tehti koos süüa; arutati, milline toit on tervislik ja kuidas ebatervislikku toitu ära tunda ning vältida; võrreldi koolisööklate toitu ja selle tervislikkust; räägiti erinevate aastaaegade toidu tervislikkusest; vaagiti rahvustoitude tervislikkuse võimalikkust. Oma koolis tutvustati ka kaasõpilastele toidu tervislikkuse vajalikkust ja uuriti, mida ja kuidas õpilased söövad-joovad.

Kogu projekt laiendas oluliselt meie silmaringi ja tolerantsust, õpetas tegema lisatööd igapäevas koolitöö kõrval, oma aega paremini planeerima, andis võimaluse inglise keeles suhelda, sundis hakkama saama ootamatutes olukordades, õpetas kannatlikkust ja teistega arvestamist.

Kooli raamatukogus on võimalik tutvuda meie projekti materjalidega. Pikemalt saab projektist lugeda siit. Projektil on ka oma kodulehekülg aadressil.

Kaia Metsaalt, matemaatika- ja arvutiõpetaja
sügis, 2013


Learning 2.0 Learning 2.0 - Collaborative learning in the Age of Web 2.0

Pärnu Hansagümnaasium on üks kümnest partnerist, kes on kaasatud Norra ja Eesti ühisprojekti, mille eesmärgiks on digitaalsete töövahendite ja informatsiooni kasutamise ning koostöise õppimise alaste kompetentside arendamine koolide juhtkondade, õpetajate ja raamatukogutöötajate töös.

Projekt algas meie kooli jaoks 2011. aasta sügisel, kui külastasime Norras Buskerudi maakonna koole ja Drammeni raamatukogu. Projekt lõppeb 2013. aasta aprillis Pärnus toimuva lõppkonverentsiga. Lühiülevaate toimunust saab Pärnu Linnavalitsuse veebilehelt, projekti kodulehekülg asub aadressil http://learningtwozero.net/

Web 2.0 vahendite kasutamisest Pärnu Hansagümnaasiumis:


eKool eKool

eKool 2006.a. kevadel anti kõigile õpetajatele võimalus katsetada, mida kujutab endast eKool. Alates 2006./ 2007. õppeaastast läks kogu kool elektroonilistele klassipäevikutele üle.

eKool ise ütleb enda tutvustamiseks nii:
"Kasutades eKooli saab õpetaja kanda päevikusse hindeid, märkusi, puudumisi ja koduseid ülesandeid ning teha need nähtavaks nii õpilastele kui vanematele. Klassijuhatajana saab õpetaja märkida puudumiste põhjuseid ning panna hoolsuse ja käitumise hindeid.
Lapsevanemad saavad kiirelt ülevaate lapse hinnetest, märkustest, puudumistest ja kodustest ülesannetest ning õpilane saab jälgida oma edusamme hinnete, puudumiste ja koduste ülesannete näol."


Aita last Aita last"

Projekti lühikirjeldus:

 1. õppemeetodite edendamine:
  • kogemuste vahetamine Vaasa ja Pärnu õpetajate vahel
  • võõrkeelse koolituse edendamine
  • Lastekaitse Liidu,koolide sotsiaaltöötajate-psühholoogide, noorsoo politsei abi ja teadmiste edastamine projektis osalevatele õpetajatele, õpilastele.
 2. koostöövõrgustiku arendamine
  • infovahetus meili teel
  • projekti "Aita last" interneti kodulehekülje loomine ja avamine
  • vastastikused külaskäigud - 2004 kevad Vaasas,2005 jaanuar Pärnus, 2006 kevad Vaasas,2007 Pärnus
 3. kultuuride tundmaõppimine ja kultuuripärand
 4. õpilaste tõrjutuse ennetamine,terved eluviisid,vaba aja sihipärane ja arendav kasutamine
 5. ürituste korraldamine (koolirahui kontsert,liikumine "Suitsuvaba klass- 2006.a. osaleb selles 7B (eesotsas klassijuhataja Kaia Metsaaltiga),koolituste läbiviimine, võimalusel ka vahetundide ajal ürituste korraldamine)
Projektis osalejad:Pärnu Hansagümnaasium ,Variskan Koulu,Merenkurkun Koulu,Vöryrinkaupungin Koulu)
ECDL ECDL eksamid

ECDL logo
Koostöös Pärnu Arvutikooliga on võimalus koolis saada ECDL (European Computer Driving Licence) omanikuks.

ECDL tunnistus näitab oskust kasutada arvutit efektiivselt. Tunnistuse omandamiseks on vaja sooritada eksam.
Eksamite sisuks on rahvusvahelise kokkuleppe kohaselt:

 • Moodul 1 – Info- ja sidetehnoloogia, mis eeldab info- ja sidetehnoloogia põhimõistetest arusaamist üldtasemel ja arvuti eri osade tundmist
 • Moodul 2 – Arvuti kasutamine ja failihaldus, mis nõuab taotlejalt arvuti kasutamise ja haldamise oskust
 • Moodul 3 – Tekstitöötlus, mis nõuab taotlejalt oskusi tekstitöötlusprogrammi kasutamiseks igapäevaste dokumentide koostamisel
 • Moodul 4 – Arvutustabelid, mis eeldab arvutustabeli mõiste tundmist ja oskusi tabelarvutusprogrammi kasutamiseks igapäevaste tabelite koostamisel
 • Moodul 5 – Andmebaaside kasutamine, mille eesmärgiks on tunda andmebaasi mõistet ning osata kasutada andmebaase
 • Moodul 6 – Esitlus, mis nõuab taotlejalt oskusi esitlustarkvara kasutamiseks
 • Moodul 7 – Veebisirvimine ja suhtlus, mis eeldab teadmisi Interneti kasutamiseks ning elektronposti ja muude suhtlusvõimaluste tundmist
 • Moodul 12 – Turvalisus
Lisainformatsioon ECDL eksamite kohta kodulehel

Milleks seda tunnistust vaja on?

 • Nii mõneski õppeasutuses annab see võimaluse arvutiõpetuse arvestus või hinne tunnistuse ettenäitamisel kätte saada.
 • Tööle kandideerides tõendab tunnistus efektiivset arvutikasutamise oskust
Kui oled huvitatud eksamite sooritamisest, pöördu arvutiõpetajate Eve Reiniku või Piret Suitso poole. PHG õpilastele maksab ühe eksami sooritamine 10 eurot

Maksimumpunktidele on kõik 7 eksamit sooritanud

 • 2010/2011 õppeaastal Lauri Leemet
 • 2009/2010 õppeaastal Andreas Holter
 • 2009/2010 õppeaastal Rigaldo Teng
 • 2008/ 2009 õppeaastal Indrek Tamm
 • 2006/ 2007 õppeaastal Jaan Lehismets
PHG-s sooritatud AO eksamid
Õppeaasta 7 eksamit 1 - 6 eksamit
2013/2014 4 -
2012/2013 12 1
2011/2012 3 4
2010/2011 8 9
2009/2010 22 16
2008/2009 27 -
2007/2008 27 -
2006/2007 42 1
2005/2006 29 -
2004/2005 22 10
2003/ 2004 16 3