Pärnu Hansagümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku kord
print
Pärnu hansagümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §22 alusel, Haridus- ja teadusministri 06. detsembri 2005. a määruse nr 52 “Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise kord” § 3 lõigete 1 ja 3 ning Pärnu Linnavalitsuse 09. septembri 2008. a määruse nr 15 "Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse õpilaste vastuvõtmise kord" alusel.

Õpilaste vastuvõtmine

 1. Põhikooli klassidesse (3. kooliaste) võetakse rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas elavad koolikohustuslikud õpilased.
 2. Väljaspool Pärnu linna elavad õpilased võetakse kooli vabade kohtade olemasolul.
 3. Gümnaasiumiastmesse vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse omandanud õpilane.
 4. Õpilase kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastavalt käesolevale korrale.
 5. Kool avalikustab korra kooli veebilehel
 6. Korras ei tehta muudatusi 01. veebruarist järgmise õppeaasta alguseni.

Dokumentide esitamine

Dokumentide esitamine kümnendasse klassi vastuvõtmiseks
Kümnendasse klassi astumisel esitab sisseastuja või tema seaduslik esindaja (edaspidi vanem):
 1. kirjaliku taotluse, mille vorm on kättesaadav kooli veebilehel;
 2. sisseastuja isikut tõendava dokumendi. Kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi;
 3. tervisekaardi (selle olemasolul);
 4. sisseastuja põhihariduse või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandamist tõendava dokumendi;
 5. 2 fotot 3x4 (õpilaspileti ja õpinguraamatu jaoks).
Dokumentide esitamine teisest koolist ületulekul
Õpilase teisest koolist ületulekul esitab sisseastuja või tema vanem:
 1. kirjaliku taotluse, mille vorm on kättesaadav kooli veebilehel;
 2. sisseastuja isikut tõendava dokumendi;
 3. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
 4. tervisekaardi (selle olemasolul);
 5. direktori allkirja ja pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane lahkub koolist pärast õppeperioodi lõppu;
 6. direktori allkirja ja pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksval õppeveerandil või kursusel pandud hinnetega, kui õpilane lahkub koolist õppeperioodi kestel;
 7. 2 fotot 3x4 (õpilaspileti ja õpinguraamatu jaoks).

Kümnendasse klassi vastuvõtmine

 1. Kümnendasse klassi võetakse õpilased vastu põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse riikliku õppekava alusel põhihariduse või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandanud isikud.
 2. Kümnendasse klassi astumiseks on õigus kandideerida kõigil põhikooli lõpetanud õpilastel, kelle kolme õppeveerandi hinded on vähemalt rahuldavad.
 3. Õpilaste vastuvõtmine kümnendasse klassi toimub õppeedukuse, põhikooli lõputunnistuse, individuaalvestluse ja vajadusel vastuvõtukatsete põhjal.
 4. Õigusaktidest tulenevalt kehtestab kooli direktor kooskõlastatult kooli pidajaga täiendavalt vastuvõtukatsete tingimused.
 5. Täpsem info kümnendasse klassi vastuvõtu kohta avalikustatakse kooli veebilehel hiljemalt 01. märtsil.
 6. Õpilaste vastuvõtmise korraldamiseks moodustab kooli direktor vähemalt viieliikmelise komisjoni.
 7. Vastuvõtmise otsustamise käigus tekkinud erandjuhud lahendab komisjon.
 8. Kümnendasse klassi vastuvõetud õpilaste nimekiri avalikustatakse kooli veebilehel hiljemalt 30. juuniks.
 9. Dokumentide vastuvõtt kooli toimub pärast põhikooli lõputunnistuste väljaandmist.
 10. Vabade kohtade olemasolul on kümnendasse klassi võimalik kandideerida kuni 25. augustini.

Vastuvõtmisest keeldumise teavitamise kord

Õpilaste vastuvõtmisest keeldumise otsusest teavitab vanemat kool.

Korra muutmine

 1. Käesolev kord vaadatakse üle igal õppeaastal. Muudatused kooskõlastatakse kooli hoolekoguga.
 2. Kooli direktor esitab vajadusel korra muudatused linnavalitsusele eelneva õppeaasta 01. novembriks.